İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE ÇEŞİTLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Çeşitleri

Yazan: Oktay Coşkun

Tarih: 21/07/2022

İşverenler, çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunmaları için gerekli eğitim almalarını sağlar. Eğitimler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile maruz kalabilecekleri mesleki riskleri içeren programlardan oluşmaktadır.

Asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarına verilen eğitimlerinden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

Eğitim Planı

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitimleri içeren Yıllık Eğitim Planı hazırlanır.

Eğitim Türleri ve Uygulanmaları

Eğitimler, yönetmelikte belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde çeşitlendirilir ve uygulanır.

 • İşe başlama eğitimi (İş Başı Eğitimi): Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimdir. Bu eğitim ile aynı zamanda çalışana işyerinin kısaca tanıtımı yapılır.
 • Temel İSG Eğitimi: En az yönetmelikte belirtilen konuları içeren ve işyeri tehlike sınıfına göre yine yönetmelikte belirtilen sürelerde tekrarlanan eğitimlerdir.
 • Uzaktan Eğitim: Temel İSG Eğitiminin, yönetmelikte belirlenen şartları sağlamak koşuluyla iletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.
 • İşe Dönüş Eğitimi: İşe dönüş eğitimi olarak niteleyebileceğimiz eğitim iki şart altında gerçekleşebilir ve bu şartlara göre eğitim içeriği değişiklik gösterir. Bu şartlar;
  1. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenliçalışma yöntemleri ile ilgili verilen ilave eğitimdir.
  2. Herhangi bir sebeple altıaydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce verilen bilgi yenileme eğitimidir.
 • Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitimi: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak verilen eğitimlerdir.
 • Özel Görevi Bulunan Çalışanların Eğitimi: Destek elemanları ve çalışan temsilcileri ile benzer veya farklı özel görevi bulunan çalışanlara, görevlendirilecekleri konularla ilgili verilen ek eğitimlerdir.

Sorumluluklar

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların kayıt altına alınmasını, katılım belgelerinin düzenlenmesini sağlar.

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymaktan sorumludur.

İşyerinde Verilecek Eğitimler

Çalışanlara verilmesi gerekli zorunlu eğitimler ve çalışanın görevine özgü olarak verilebilecek ilave eğitimlerin başlıcalarını sıralayacak olursak;

 1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 2. Geçici ve Belirli Süreli İşlerde Eğitim
 3. Yangın Eğitimi
 4. İşlere Yönelik Özel Eğitim
 5. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
 6. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
 7. Asbestle Çalışmalarda Eğitim
 8. Makine Koruyucuları İle İlgili Eğitim
 9. Gürültülü Ortam Çalışmalarında Eğitim
 10. Titreşimli Ortam Çalışmalarında Eğitim
 11. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim
 12. Elle Taşıma İşlerinde Eğitim
 13. İlkyardım Eğitimi
 14. Hijyen Eğitimi
 15. Ergonomi Eğitimi vb..
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.