İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Yazan: Oktay Coşkun

Tarih: 25/08/2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanımlanan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ile kapsamı, kurulma ve çalışma esasları belirlene, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin önemli bir parçasıdır.

İSG Kurulu Oluşturulacak İşyerleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalıdır.

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul oluşturulur.

İSG Kurul Üyeleri ve Üyelerin Eğitimi

 • İşveren veya işveren vekili (Kurul Başkanı),
 • İş güvenliği uzmanı,
 • İşyeri hekimi,
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • Çalışan temsilcisi (işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci).

İSG Kurulunun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilir. Eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenir.

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

İSG Kurulunun Görevleri

Kurul inceleme, izleme ve uyarmak üzerine kurulu düzende iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve tehlikelere karşı halihazırda alınmış/alınmamış olan önlemleri ve tedbirleri inceler, ölçer, raporlar ve gerekli konuları gündeme alarak kararlar verir.

Kurulun görevlerini açacak olursak;

 • İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek,
 • İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit etmek,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak.

Bunların yanında, kurulun en önemli görevi çalışanlar ve işvereni uygun bir ortamda bir araya getirmesidir.

İSG Kurulunun Çalışma Şekli

İSG Kurulları ayda en az bir kere toplanır. Ancak İSG Kurulu, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 önce kurul üyelerine bildirilir.

Hayati öneme sahip bir konu geliştiğnde, kaza halinde veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir.

Her toplantıda, görüşülen konularla ilgilialınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilan edilir.

İSG Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları

İSG Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

Yükümlülükler

İşveren; Kurulun oluşturulması, toplantı yerinin tesisi, kurulun ihtiyaç duyduğu diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması, kayıtları uygun şekilde saklanması ve kararların hayata geçirilmesi/geçirilmesinin denetlenmesi ile yükümlüdür.

İSG Kurulu; yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu göz önünde bulundurmakla ve işyerine özgü kararlar vermekle yükümlüdür. İSG Kurulu üyeleri ise, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmakla yükümlüdür.

Çalışanlar; İSG Kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymakla, kurullarla iş birliği yapmakla ve alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi vermekle yükümlüdür.

Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu Hallerde İSG Kurulu

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı İSG Kurulu oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda İSG Kurulu asıl işverence oluşturulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere asıl işverenin İSG Kuruluna yetkili bir temsilci atar.

Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde İSG Kurulu alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere yetkili bir temsilci atar.

Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir İSG Kurulu oluşturur. İSG Kurulunun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.

Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda kurul üyelerinin eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

İSG Kurulu Üyelerinin Eğitimi

İSG Kurulunun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilir. İSG Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleriasgariaşağıdaki konuları kapsar;

 • Kurulun görev ve yetkileri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 • İş hijyeninin temel ilkeleri,
 • İletişim teknikleri,
 • Acil durum önlemleri,
 • Meslek hastalıkları,
 • İşyerlerine ait özel riskler,
 • Risk değerlendirmesi.
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.