ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

Çalışan Temsilcisi

Yazan: Oktay Coşkun

Tarih: 10/08/2022

Çalışan Temsilcisi Kimdir?

Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

Kimler Çalışan Temsilcisi Olabilir?

Çalışan temsilcisi olabilmesi aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekiyor;

  • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
  • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Kaç Çalışan Temsilcisi Seçilmeli?

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ise şirketin toplam çalışan sayısına göre değişiyor olup aşağıdaki gibidir;

  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  • Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  • Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  • Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Seçim mi? Atama mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışan temsilcisinin seçimle işbaşına getirileceğini, ancak seçim ile belirlenemediği hallerde atama yapılabileceğini belirtiyor. Fakat, kanun hangi durumlarda seçim yapılamamış sayıldığı belirtilmiyor. Konu İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’de açıklığa kavuşuyor:

“İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir.”

Seçim Nasıl Gerçekleşir?

Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

Çalışan Temsilcisi Seçimi Nasıl Kayıt Altında Tutulacak?

Yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenmesi gerekiyor. Bu tutanakta işveren veya vekilinin ve seçimde görevlendirilen çalışanların imzası olması gerekiyor. Bu tutanaklar ve oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanmalıdır.

Seçilmiş Çalışan Temsilcisi Görevinden Ayrılırsa?

Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

Çalışan Temsilcisinin Görev Süresi Nedir?

Seçim sonuçları 5 yıl geçerli olup, 5 yılda bir seçim tekrarlanır.

Çalışan Temsilcisi Hangi Eğitimleri Alır?

Çalışan temsilcileri öncelikle her çalışan gibi temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalıdır. Bunun yanında ilgili yönetmelikte tarif edildiği üzere çalışan temsilciliği görevi hakkında özel olarak eğitilir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.